DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grobnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grobnikach
Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2019-01-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• Zawartość nie wyświetla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).
• Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
• Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-07-27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystyna Banach, spgrobniki@o2.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48774852420. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo. Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia: wejście główne od drogi dojazdowej z ul. Św. Jana  i dwa wejścia od parkingu przy wjeździe od ul. Zamkowej . Drzwi otwierane są ręcznie. Wejścia nieprzystosowane są dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Od ulicy Św. Jana położony jest chodnik z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 774852420, lub email spgrobniki@o2.pl. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich jest trudna do zrealizowania. W jednostce nie ma obszarów kontroli.
  2. Budynek składa się z 4 kondygnacji: piwnica (szatnia i toalety), parter, pierwsze piętro, strych. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.
  3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform,  pętli indukcyjnych.
  4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji wizualnych/ głosowych/ dotykowych o rozkładzie pomieszczeń.
  5. Przed budynkiem szkoły znajduje się parking. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 774852420, lub email spgrobniki@o2.pl
  6. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
  7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grobnikach
Grobniki, ul. Św. Jana 13
48-100 Głubczyce

Przegląd deklaracji dostępności 28.02.2021r. – brak zmian

Przegląd deklaracji dostępności 28.02.2022r. – brak zmian

Przegląd deklaracji dostępności 13.01.2023r. – brak zmian

Skip to content